افشاگر‌ی‌های جدید از تخلفات مالی گهرزمین آغاز شد

«تابناک»، حسن عباسی؛ هم‌زمان با عزل پوریانی (بازنشته نیروی انتظامی) توسط هیئت مدیره شرکت گهرزمین، خبر از ورود جدی سازمان بازرسی به پرونده تخلفات مالی گسترده در شرکت سنگ آهن گهر زمین به گوش می‌رسد.در این میان دخالت شائبه‌آور برخی نمایندگان کرمان به سرکردگی پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و تلاش برای بازگشت پوریانی با گرفتن نامه‌ای از واعظی و سکوت عجیب او در مقابل افشای اسناد تخلفات مالی پوریانی بسیار قابل تأمل است.

اما حتماً بررسی اسناد قردادها و صورتجلسه‌های این شرکت بزرگ معدنی زوایای بیشتری از ابهامات گسترده مالی را روشن خواهد کرد که به عنوان نمونه به یک مورد آن که ماحصلش زد و بند ۲۴۸۰ میلیارد ریالی است پرداخته می‌شود.

جزئیاتی موارد؛

*ردﯾﻒ ۱ و ۲:
در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو ردﯾﻒ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، که البته ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺰاﯾﺪات ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ‌ﺳﺖ، واﮔﺬاری ﺑﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎدار از ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه‌ که آنهم ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ هستند. اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻓﺮوشها‌ ﺑﻪ ﺻﻮرت NOR و ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش‌ها ﺑﻪ ﺻﻮرت FIX ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ می‌توان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﻮرت NOR اﯾﻦ ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺘﯽ در روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺰاﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در این ۲ مورد ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ دو ﻣﺎه از ﻣﺰاﯾﺪه علی‌رغم اینکه ﺷﺮﮐﺖ زﻧﻮﺑﺮ (با مالکیت پدر زن پسر پوریانی مدیر عامل سابق گهرزمین) ﺑﺮﻧﺪه‌‌ی مزایده ﻧﺒﻮده، ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺰاﯾﺪه واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.

*ردﯾﻒ ۳:
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻮارد مهمی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ. اول اینکه ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮوش ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺑﺴﺘﻪ در ﻋﺮف ﺟﺎری ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻮﻻد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوره ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد در حالیکه در کمال تعجب اﯾﻦ ملاک در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻓﯿﮑﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. نکته بعد اینکه اﺑﺘﺪا ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﺗﻨﺎژ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۳.۷۵۰.۰۰۰ ﺗﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﺻﻞ ﻗﺮارداد ﺑﺎ آن ﺗﻨﺎژ ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ بعداً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ طرح ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺼﺮ ﭘﻮﯾﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ گردیده است. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺎژ ﺑﻪ ۳.۱۰۰.۰۰۰ ﺗﻦ ﻧﯿﺰ متأسفانه ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد ﻗﺒﻠﯽ مجدداً ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ. توضیح اینکه ملاک ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ (ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻫﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺰرﮔﯽ ﻓﯿﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﺮد و ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺻﺎدره اﯾﻤﯿﺪرو ﺑﺮای ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ در زﻣﺎن ﻗﺮارداد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی %۲۵ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ دﻻر روز ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎنگونه ﮐﻪ به روشنی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻓﯿﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻠﻮﺧﻪ در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد (ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ) اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ در ﮐﻞ ﻗﺮارداد ﺣﺪود ۲۴۸۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ میباشد. اﯾﻦ مبلغ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﺳﺎل ۱۳۹۷ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻪ در اواﺳﻂ ﺳﺎل ۱۳۹۷ و اواﺧﺮ آن ﺣﺘﯽ به حدود ۵۰۰ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ رﺳﯿﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از مبلغ ﻣﺬﮐﻮر است.
همچنین از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺨﻠﻘﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮرد واﮔﺬاری ﻗﺮارداد در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ آنهم ﺑﺎ ﺗﺮک ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت قانونی ، ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖ و ﺷﻔﺎف ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮارداد، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﯿﺎر ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ۲± درﺻﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎداش ﻋﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ میباشد.

*ردﯾﻒ ۴_۹_۱۰_۱۱ :

اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﻣﻮارد بسیار ﻋﺠﯿﺐ تخلفات رخ داده در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ هستند. ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه درﺧﺼﻮص ﻓﺮوش ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻠﻮخه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺼﺮ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎر اﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ بار ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ببرد اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﺷﺎره‌ای ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ!!. اﯾﻦ ﻣﻮرد منجر به این ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ عملاً ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش ۴ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺼﺮ ﭘﻮﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ عملاً اﯾﻦ محموله‌ها را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﺣﺴﺎب‌ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ دی میباشد.

*دﯾﻒ‌ﻫﺎی ۵ ﺗﺎ ۸:
ﻣﺰاﯾﺪه‌ای (البته چنانچه بتوان اﺳﻢ آنرا ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺬاﺷﺖ) در اواﺧﺮ ﺳﺎل ۱۳۹۵ در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ اﯾﻤﯿﺪرو اﺟﺎزه ﻓﺮوش ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ را داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، اﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺪه کاملاً ﺧﺎرج از آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖ و ﻋﺮف ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪات ﺑﺮﮔﺰار گردیده است.

جالب اینکه ﮐﻪ اﺳﻢ آنرا ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺤﺪود ﮔﺬاﺷﺘﻪ‌اﻧﺪ!! ﮐﻪ عملاً ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻋﺮف ﺟﺎری در ﮐﺸﻮر به هیچ وجه وﺟﻮد ﻧﺪارد در ثانی ﺣﺘﯽ به ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ که بر ابهامات می‌افزاید.

ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﺤﺪود (در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ) ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ وﻧﺪور ﻟﯿﺴﺖ‌ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد که ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺰاﯾﺪه اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ میباشد ، ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن آن قبلاً در ﻣﺰاﯾﺪات ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده‌اﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺠﯿﺐ‌ﺗﺮ اینکه به ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دعوت به عمل آمده ﻧﻪ دﻋﻮت ﮐﺘﺒﯽ!!.

ﺣﺎل ﻣﺰاﯾﺪه اﺑﺘﺪا در ﯾﮏ روز ﺑﺮای ﻓﺮوش ۵۰۰ ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ۸۱۷ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﺮﻧﺪه می‌شود و ﺳﭙﺲ ﻓﺮدا در ﻋﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎوری از ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮوش ۲۲۰ ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ دﻋﻮت می‌گردد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﻃﻼﯾﯽ ﺣﺴﻨﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﺮط وارﯾﺰ ﭘﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ۳ روز ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ۸۲۰ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد مجدداً در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮای ﻓﺮوش ۲۲۰ ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖ آﻧﺎﻫﯿﺪ ﺗﺠﺎرت آﺳﯿﺎ ﺑﺎ ده ﻫﺰار رﯾﺎل ﮐﻤﺘﺮ!! ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.! ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﻪ اصطلاح ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ آﻧﺎﻫﯿﺪ ﺗﺠﺎرت آﺳﯿﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه می‌گردد، این بدین معناست که در واﻗﻊ در ﻣﺰاﯾﺪاﺗﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﺨﻠﻒ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ۱.۹۵۰.۰۰۰ ﺗﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻃﯽ ۳ روز ﮐﺎری ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. قابل توجه اینکه از سویی محموله‌ی ۲۲۰ ﻫﺰار تنی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره ﻃﻼﯾﯽ ﺣﺴﻨﻠﻮ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻧﺸﺪه ﭼﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮل را وارﯾﺰ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ !! همچنین ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﭘﻮل را وارﯾﺰ ﻧﮑﺮدند و از سویی دیگر و در اتفاقی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺼﻮﺑﻪ‌ای از سوی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه صادر ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ محموله ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ۵۱۳ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎرت ﺟﻢ آرﯾﺎﻧﺎ !! ﮐﻪ اصلاً ﻧﺎﻣﯽ از آن ﻧﻪ در ﻣﺰاﯾﺪه‌ها و ﻧﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

*ردﯾﻒ ۱۲ ﺗﺎ ۱۴:

اﺑﺘﺪا ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺟﺎره ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎ %۱۵ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻤﺲ ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ۳ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم دو ﺗﺎی از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اولین بار در ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد در اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاﺳﺎس دوره ﺗﺤﻮﯾﻞ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ! و دو فقره از اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ درﺳﺖ در روز آﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۷ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻤﺶ ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ۹۷ از نکات مهمی است که می‌توان در این خصوص مورد ملاحظه قرار گیرد.
از طرفی این مورد ﻓﺮوش ﺑدون ﻣﺠﻮز ﺑﻮده اﺳﺖ و از طرف دیگر این برای اوﻟﯿﻦ بار در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ میباشد ﮐﻪ قراردادها ﺑﺎ امضای مصطفی پور ﻣﻌﺎون بازرگانی (از نزدیکان واعظی) و ﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﺑﻼغ گردیده!! همچنین ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاﺳﺎس زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ محاسبه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ که در نوع خود قابل توجه است.

چهارمین نکته اینکه در این مورد اینکه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻠﻮع ﺗﺠﺎرت ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻗﺮاراد ﺑﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎرﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ تأکید ﺑﺮ ﻋﺪم‌ ﺻﺎدرات و اﺳﺘﻔﺎده در ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻮﻻد ﺻﺎدر ﺷﺪه‌اﻧﺪ!!.

و قابل تأمل اینکه عملاً ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ‌ﺑﺎر است که ﻋﯿﺎر ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ این امر منجر به ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎداش ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ‌ﮔﺮدد.

در ﮐﻞ در ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺮف داﺧﻠﯽ ﺣﺪود ۸۵۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و در ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎر ﺧﺎرﺟﯽ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود ۱۷۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ.

در پایان تصریح میشود که این موارد فقط بخش کوچکی از تخلفات در بخش ﻓﺮوش هستند و از این ﻣﻮارد در فروشها ﻣﺘﻌﺪد میباشد و از این قِسم تخلفات را میتوان در ﺑﺨﺶهای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری، ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ، واﮔﺬاری ﮐﺎر، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎ و … شرکت گهرزمین در دوره مدیریت پوریانی بسیار یافت که همگی به زودی منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار خواهم داد…

توضیحات:

بر اساس اسنادی که تصاویر آنرا در سایت «تابناک» منتشر نموده‌ایم ﮐﻠﯿﻪ اﻋﺪاد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪاول کاملاً ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮده و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻗﯿﻤﺖ‌ﻫﺎ و ﺳﺎیتﻫﺎی رﺳﻤﯽ هستند همچنین ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد،ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد، ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار، ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻧﺮخ ﻗﺮارداد، ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه هستند، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار اﺑﻼغ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه است ، همچنین ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻠﺘﺲ روز ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت CFR در ﺑﻨﺎدر ﭼﯿﻦ از ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻠﺘﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﮐﻪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻧﯽ‌ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ میباشد. ﻗﯿﻤﺖ‌ﻫﺎی اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻫﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺲ ﻓﻮﻻد، ﺗﺨﺘﺎل، ﮔﻨﺪﻟﻪ و … ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج هستند. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺒﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﭘﻠﺘﺲ ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ.

(ﻗﯿﻤﺖ‌های دﻻر قید شده در متن، طبق روز ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد از ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻨﺎ رﯾﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ و کاملاً ﻣﺴﺘﻨﺪ هستند)
در ﺳﺘﻮن ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ اولاً اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺻﺎدره اﯾﻤﯿﺪرو و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه در ﻣﻮرد ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ. دوماً ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ، ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ روز ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻠﺘﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﺪودی در زﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﺎری ﮐﺸﻮری و ﯾﺎ ﺟﺎری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده شده است.

در ﺳﺘﻮن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.


بازهم تشت رسوایی مدیرعامل سابق گهرزمین از بام افتاد (+ اسناد)

ادعای عجیب پوریانی مدیر عامل خود خوانده: گهرزمین شرکت خصوصی است!

روز جمعه ۱۴ شهریور ماه ۹۹ سایت خبری «تابناک» از تخلف ۲۴۸۰ میلیارد ریالی در شرکت سنگ آهن گهر زمین در زمان مدیریت علی اکبر پوریانی خبر داد.

در همین رابطه دیروز یکشنبه ۱۵ شهریور علی اکبر پوریانی(مدیر عامل سابق) شرکت گهرزمین در جوابیه‌ای به تاریخ یک روز قبل تر، به خبر فوق واکنش نشان داد.

ایشان در بند ۵ جوابیه خود می‌نویسد:
لازم به ذکر است که شرکت مذکور (شرکت زنوبر ایرانیان) از سال ۱۳۸۴ با نام قبلی خود یعنی (تیسفون ساز پارسیان)! در منطقه گل گهر فعال بوده است‌. همچنین خاطرنشان می‌گردد شرکت مورد اشاره ، فعالیت خود در شرکت گهرزمین را نیز قریب یکسال قبل از ورود مدیریت فعلی شروع کرده! لذا طرح اتهام وابستگی فامیلی ناروا و خلاف انصاف میباشد.!
اما
بررسی آگهی تأسیس (شرکت زنوبر ایرانیان) به سادگی کذب بودن ادعای سردار پوریانی را نشان می‌دهد ( پیوست ۲) علی اکبر پوریانی تاریخ ۹۲/۱۲/۴ به عنوان مدیرعامل شرکت سنگ آهن‌ گهرزمین انتخاب گردید (پیوست ۳) درحالیکه آگهی تأسیس شرکت زنوبر ایرانیان نشان می‌دهد که این شرکت برخلاف ادعای پوریانی که عنوان کرده شرکت زنوبر فعالیت خود را یکسال قبل از انتخاب وی در گهرزمین شروع کرده در تاریخ ۹۲/۱۲/۱۴ یعنی تنها ۱۰ روز پس از انتصاب وی تأسیس گردیده است ( پیوست ۲) از طرفی این ادعا که شرکت زنوبر ایرانیان همان شرکت تیسفون ساز پارسیان میباشد نیز هیچ وجاهت قانونی نداشته و ندارد
اما با فرض پذیرش این ادعای نادرست، آگهی تأسیس شرکت تیسفون ساز پارسیان نشان می‌دهد (محمد سلیم پوریانی) فرزند علی اکبر پوریانی بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت مذکور میباشد! (پیوست ۱)
لذا طرح اتهام وابستگی فامیلی نه تنها اتهامی ناروا نبوده بلکه پوریانی با این جوابیه خود بدان اعتراف کرده است.
جالبتر آنکه در بخش ابتدایی این جوابیه است آمده است: شرکت گهرزمین برابر قانون و استعلامات به عمل آمده از مراجع مختلف نظارتی شرکتی خصوصی محسوب می‌شود و در روابط داخلی شرکت‌های خصوصی ، (اراده سهام‌داران در چارچوب قوانین عمومی نقش اساسی) را ایفا می‌کند ، این در حالیست که شرکت گهرزمین در زمان مدیریت پوریانی به سهامی عام تبدیل شده است و این شرکت با عرضه سهام خود در بورس از شمول شرکت‌های خصوصی خارج می‌شود و ایشان کافی است با نگاهی به درج کلمه سهامی عام روی همان کاوری که برتن کرده است به سادگی به این موضوع پی ببرد.
اما حالا به فرض پذیرش این امر اشتباه باید از ایشان سؤال کرد؛ براستی اگر به این امر اشتباه ایمان دارید که گهرزمین خصوصی است و نه سهامی عام و بر اساس (تصمیم و اراده سهامداران) عمل می‌شود ، پس بفرمایید دستور رییس جمهور و دخالت پورابراهیمی و برخی از نمایندگان استان در امور یک شرکت خصوصی که از قضا سهامدارانش اراده کرده و شما را برکنار کرده‌اند را کجای دلمان بگذاریم؟!
گفتنی است در این جوابیه در حالی پوریانی خود را مدیر عامل می‌خواند که توسط هیأت مدیره این شرکت که تصویر آن نیز منتشر می شود عزل شده است. ( پیوست ۴ )
آقای پوریانی ،
بالاخره دم خروس تان را باور کنیم یا قسم حضرت عباس تان را؟!

انتهای پیام/*

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا