اعتراض سمن های میراث فرهنگی به پیش نویس قانون جامع آب/تصویب پیش نویس قانون جامع آب میراث فرهنگی را به خطر می اندازد

ماده ۳۳ پیش نویس قانون جامع آب کشور با نگرشی کلی به موضوع میراث آب پرداخته و حتی می توان آن را مغایر با قانون برنامه ششم دانست.

به گزارش اشکان نیوز ، پیش نویس نهم قانون جامع آب که در سال ۹۳ از سوی وزارت نیرو تهیه شده بود اخیرا از سوی این مجموعه برای نظر خواهی انتشار عمومی یافته است. انتشار این پیش نویس موج گسترده ایی از اعتراضات کارشناسان حوزه های مختلف را در پی داشت موجی اجتماعی که با اعتراض کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان آغاز شد و با نامه رسمی شورای هماهنگی سازمان های غیر دولتی میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری خطاب به مونسان ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

در نامه شورای هماهنگی سازمان های غیر دولتی میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری خطاب به مونسان وزیر میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری که نسخه ای از آن در اختیار رسانه ها قرار گرفته آمده است: پیش نویس قانون جامع آب فاقد جامعیت، بدون حضور ذینفعان حقیقی، دارای ایرادات متعدد فنی و حقوقی و در برخی موارد ناقض قوانین و مقررات سایر دستگاه ها است و به هیچ عنوان نمی تواند پایه ایی برای تنظیم لایحه ایی جامع در حوزه آب باشد.

در این نامه با اشاره به مبهم و کلی بودن ماده ۳۳ پیش نویس قانون جامع آب کشور که از سوی وزارت نیرو تهیه شده تأکید شده که ماده ۳۳ پیش نویس قانون جامع آب کشور با نگرشی کلی به موضوع میراث آب پرداخته و حتی می توان آن را مغایر با قانون برنامه ششم دانست.

ﻣﺎده ۳۳ پیش نویس قانون جامع آب چه می گوید :

وزارت ﻧﯿﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ، اﺣﯿﺎء و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭘﺎﯾﺪار از آﺛﺎر و ﺳﺎزهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﺑﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ و ﺛﺒﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی در ردﯾﻒ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ درﺣﻮزهﻫﺎی آب و آﺑﻔﺎ ( آﺛﺎر و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﺑﯽ در ﻣﺤﺪودهﻫﺎی درون و ﺑﺮون ﺷﻬﺮی) ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ آب در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی آﺑﯽ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻏﻨﯽ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻤﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

این تشکل مردم نهاد در ادامه نامه خود خطاب به وزیر میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری به منظور متوقف کردن روند تصویب قانون جامع آب در وزارت نیرو می نویسد: پیشنهاد می شود طی نامه‌ای به ریاست محترم جمهوری، ضمن متوقف کردن روند کنونی تصویب قانون جامع آب کشور، زمینه‌ای فراهم فرمایید تا با تشکیل کارگروهی از سایر ذی نفعان در دیگر بخشها با حضور نماینده وزارت میراث فرهنگی و تشکلهای فعال این بخش، اقدام به تدوین قانون جدید جامع آب کشور با رویکردی همراستا با سیاستهای کلان وزارت میراث فرهنگی انجام شود.

بنابر این گزارش پیش از این نیز تشکل کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به این قانون اعتراض کرد. عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در گفتگویی بر ضرورت تشکیل شورایی متشکل از همه ذی نفعان جهت تدوین قانون جامع آب تاکید و عنوان کرد: وزارت نیرو به تنهایی صلاحیت تدوین قانون جامع آب را ندارد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا