قانون ارتقاء بهره‌ورى پزشکان فرصت تاریخی احقاق حقوق پزشک کارگر

نکاتی که پزشکان باید متوجه باشند این است که اگر شرایط مشمولین قانون را احراز کردند در حد قانون کار حمایت مهمی را کسب میکنند.

چرا دولت پزشکان را به عنوان قرارداد ماده ۸۸ بیمه کارگری یا کارمندی نمیکند!!

▪️وزارت بهداشت بسیاری از پزشکان را به استناد ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از امور مالی دولت بیمه کارگری یا کارمندی نمیکند.
وزارت بهداشت با این پزشکان ماده ۸۸ی قرارداد پیمانکاری شبیه حق‌العمل کاری می‌بندد و در ازای کار دستمزد روزمزد میدهد.
این دستمزد روزمزدی! گاهی یکسال بعد پرداخت میشود.
دولت این پزشکان را از شمول قانون کارگری و کارمندی خارج کرده و به پزشکان ماده ۸۸ی حقوق ماهیانه مستمر نمیدهد.
وزارت بهداشت این پزشکان را بیمه کارگری و یا کارمندی نمیکند.
پزشکان ماده ۸۸ی اگر بیمار شوند یا از کار افتاده بشوند، دستمزد بیکاری ندارند.
پزشکان ماده ۸۸ی حقوق بازنشستگی ندارند.
تعداد این پزشکان کم نیست.
سالهاست وزارت بهداشت جز استاد دانشگاه، به ندرت پزشکان را استخدام میکند.
یعنی پزشکان معمولاً دیگر استخدام نیروی کار نمیشوند و کارمند قراردادی در غالب پیمانکار موقت هستند.
پزشکان نه تحت حمایت قانون کار هستند و نه تحت حمایت قانون کارمندی مدیریت کشوری.
اگر پزشک ماده ۸۸ی بیمار بشود و نتواند کار کند تحت پوشش هیچ بیمه کارگری یا کارمندی نیست.
پزشک ماده ۸۸ی در دفترچه بیمه شما دارو مینویسد اما خودش از داشتن دفترچه بیمه شبیه شما محروم است.
پزشک ماده ۸۸ی مستمری بازنشستگی ندارد.
پزشک ماده ۸۸ی حقوق ماهیانه مستمر ندارد.
پزشک ماده ۸۸ی تضمین تمدید قرارداد ندارد و قراردادش اصولاً یکساله است.
پزشک ماده ٨٨ى کرونا بگیرد دستمزدش قطع میشود.
به زبان ساده نوشتم ساده مثل حقیقت….

چه کسی به پزشک ماده ۸۸ی بیمار کرونایی، خرجی روزمره خواهد داد؟

▪️نمیدانید اما دیگر باید بدانید؛ پزشکانی هستند که با بیمارستانهای دولتی طرف قرارداد ماده ۸۸ هستند.
اینها حقوق سر ماه از دولت ندارند.
اینها را دولت بیمه نمیکند و دفترچه بیمه ندارند.
این پزشکان روزمزد هستند یعنی در ازای کاری که در بیمارستان دولتی میکنند درصدی از درآمدی که ایجاد میشود را به عنوان دستمزد دریافت میکنند که گاهی یک سال تأخیر دارد.
دولت معتقد است این پزشکان پیمانکار هستند.
یعنی کارفرما موظف نیست آنها را بیمه کند.
مثلاً پزشک عمومی ۸ ساعت در یک اورژانس بیمارستان کشیک میدهد و در ازای این ۸ ساعت کار معادل ساعتی پول میگیرد.
این پزشک اگر بیمار بشود مثلاً کرونا بگیرد چون بیمه نیست، غرامت (بیمه) بیکاری ندارد و گرسنه میماند چون حقوق ماهیانه هم ندارد.
اختراع یک پزشک ماده ۸۸ ی راهی ست برای دور زدن قانون کار تا دولت مجبور نباشد به پزشک حقوق ماهیانه بدهد یا به پزشک دفترچه بیمه بدهد.
پزشک ماده ۸۸ی اگر کرونا بگیرد هیچ درآمدی ندارد و حقوق نمیگیرد زیرا بیمه‌اش نمیکنند.
کارگری که در دفترچه بیمه شما مینویسد اما کسی بیمه‌اش نمیکند!
پزشک ماده ۸۸ی مصداق «سوداستفاده!» از قانون توسط طرف قوی و قادر مطلق است!

قانون ارتقاء بهره‌ورى پزشکان فرصت تاریخی احقاق حقوق پزشک کارگر

▪️در راستای استقرار قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان نظام سلامت که با توجه به رأی دیوان عدالت اداری پزشکان هم مشمول این قانون شدند…
بخشنامه‌هایی صادر شده و وزارت بهداشت مکلف و مصمم به اجرای این قانون شده است.
نکاتی که پزشکان باید متوجه باشند این است که اگر شرایط مشمولین قانون را احراز کردند در حد قانون کار حمایت مهمی را کسب میکنند.
شرط اساسی این قانون تمام وقتی و فقدان فعالیت در بخش خصوصی برای کارکنان دولت است.
علی‌الخصوص مزایای این قانون برای عزیزان طرحی کاربرد خواهد داشت.
با اهمیت‌ترین قسمت این قانون تفاوت کار عصر و شب یا تعطیل با شیفت صبح است.
دستمزد در این ساعتها باید متفاوت محاسبه شود.
آف بعد از کشیک و منع شیفت متصل یا ۲۴ ساعته بسیار کاربردی ست و در صورت شمول قانون استثمار از پزشکان به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد.
اصرار داریم به فعالان صنفی تذکر بدهیم که در صورت شمول و اجرای واقعی قانون برای پزشکان از جزئیات حمایتی قانون که با عرف استثماری موجود علیه پزشکان تناقض و تعارض وجودی دارد بهره‌برداری قانونی کنند.
این قانون در درمانگاه عصر، شیفت تعطیل، آف بعد از کشیک، اضافه کاری شبانه و کشیک متوالی تا حد زیادی مترقی و الگوبرداری از قانون کار است.

قانون ارتقاء #بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت
۱- طبق رأی دیوان عدالت اداری پزشکان خصوصا تمام وقت‌ها، تابع این قانون بالادست مصوب مجلس هستند.
۲- کار بیش از ۱۲ ساعت متوالی در این قانون صراحتا ممنوع است.
۳- حداکثر نصف موظفی ماهانه میتوانند اضافه کار با توافق دوطرفه کنند( ۸۸ ساعت عادی و ۱۰۸ ساعت تمام وقتها)
۴- معنای این قانون این است که حضور ۲۴ ساعته در محل کار خلاف قانون آمره مصوب مجلس است.

مستندات…
▪️رأی شماره ۱۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رأی هیأت عمومی
مقنن در قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال ۱۳۸۸ امتیازاتی برای شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخشهای دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی پیش بینی کرده است و در ماده ۵ این قانون تصویب آیین نامه اجرایی قانون بر عهده هیأت وزیران قرار گرفته و آیین نامه اجرایی قانون مذکور، طی شماره ۲۲۲۱۶۸/ت۴۳۶۱۶هـ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ تصویب و ابلاغ شده و در ماده ۱ این آیین نامه پزشکان از جمله شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی تعیین شده و در ماده ۲ این آیین نامه دستورالعمل تفکیک مشاغل و نوع فعالیت حسب مورد به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موکول شده است. نظر به اینکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری که طی شماره ۱۰۰/۳۰۶۰۲۱ ـ ۱ /۱۳۸۹/۱۰ ابلاغ شده، فراتر از وظیفه مقرر در ماده ۲ آیین نامه حکم قانون و آیین نامه اجرایی ناظر بر تعیین مصادیق کارکنان بالینی رسته بهداشتی، درمانی را تغییر داده و پزشکان را از شمول برخورداری از کسر ساعت کار خارج کرده و موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم کرده است، این حکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ به ویژه فراز آخر آن و ماده۸۸ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نکته مغفوله آیین نامه استخدامى کارکنان دانشگاه علوم پزشکى ▪️طبق این آیین نامه اجراى قانون ارتقاء بهره ورى الزامى ست. عدم اجرا مصداق تخلف ادارى ست.
ماده ١١٣. قانون ارتقاء بهره‌وری کارمندان بالینی نظام سلامت مصوب ١٣٨٨/٠١/٣٠ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوط به آن لازم الاجراء می‌باشد.
انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا