طناب پوسیده مجتمع رفاهی گیلان رییس سازمان راهداری را به قعر چاه برد

اقدامات نابخردانه معاون دفتر سرمایه گذاری و مدیر کل حریم راه همچنان صدمات جبران ناپذیری به تن صد چاک سازمان راهداری می‌کوبد، امضاهای طلایی و کمک به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به چه قیمتی؟!

همانطوری که مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در بیانات مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳ با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و با ابراز نگرانی از تبدیل و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی می‌فرمایند:« نابودی زمین‌های کشاورزی یک خسارت غیرقابل جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست بطور جدی با این پدیده برخورد کنند که در همین راستا جناب امانی معاون وزیر و ریاست سازمان راهداری در خصوص مجتمع خدماتی رفاهی «آقای م.ص» در رابطه با موافقت اصولی و تمدیدیه‌های مجوز احداث و بهره‌برداری آن می‌دانستند او اطلاع داشتند که اسناد و مدارک موافقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان با احداث جایگاه سوخت در قالب مجتمع خدماتی رفاهی را طی نامه شماره ۸۲۴/۱۸۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ موافقت اصولی احداث مجتمع خدماتی رفاهی مذکور طی شماره ۵۴/۱۲۸۰۲ توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان با مدیریت فریبرز مرادی با مدت اعتبار ۶ ماه از تاریخ صدور و متضمن لزوم اخذ مجوزهای لازم از ارگان‌های ذیربط رأساً توسط دارنده موافقت اصولی صادر شده است!؟
چرا امور اراضی استان گیلان در این خصوص نامه‌های شماره ۹۸/۲۲۰۳۹۹۶۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ و شماره ۹۸/۲۲۰/۴۰۸۵۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۲ به اداره کل راهداری استان اعلام می‌کند که این مدیریت مراتب ممنوعیت اجرای طرح مذکور را با توجه به اینکه عرصه مربوط دارای سابقه شالیزار است در تاریخ‌های ۱۳۹۸/۴/۲۶ و ۱۳۹۸/۵/۱۳ به متقاضی اعلام کند!؟

ضمن اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز طی نامه ۱۴۲۸/۹۸/۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ موافقت خود را مشروط به اخذ تأییدیه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اعلام میکند که با توجه به پایان مدت اعتبار ۶ ماهه موافقت اصولی مذکور در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ اداره کل تابعه استانی در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ موافقت اصولی مذکور را طی نامه شماره ۵۴/۶۷۲۳۵ به مدت یک‌سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۹ تمدید می‌کند.

که امور اراضی با توجه به مکاتبات فوق موضوع را در جلسه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیز مسئله را مطرح می‌نماید و کمیسیون مذکور طی صورتجلسه ۱۳۹۹/۶/۲ با اکثریت آراء به دلیل یکپارچگی اراضی کشاورزی و سابقه شالیزاری عرصه محل اجرای طرح با موضوع مخالفت می‌کنند.
اما با توجه به اتمام مهلت تمدیدیه یکساله موافقت اصولی مذکور در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۹ اداره کل تابعه استانی در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ موافقت اصولی مذکور را طی شماره ۵۴/۴۷۳۵۱ به مدت یک‌سال دیگر تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ تمدید می‌کند و اقدامات بعدی مربوط به الحاق اراضی محل اجرای طرح به طرح هادی روستای دهسر که براساس اعلام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر مبنای موافقت اصولی اولیه صادره از سوی اداره کل تابعه استانی صورت گرفته طی صورتجلسه ۱۴۰۰/۳/۱۷ اداره کل تابعه استانی برای مجتمع مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ طی شماره ۵۴/۳۸۲۱۷ مجوز احداث و بهره برداری مستحدثات بنا و دیوار کشی صادر می نماید و بر مبنایی که دهیاری دهسر در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ طی شماره ۱۴۰۰۰۰۰۰۲۴ پروانه ساختمان برای دارنده موافقت اصولی صادر می‌کند.

اما با بررسی دقیق‌تر بر مبنای اسناد و مدارک موجود به این نتیجه می‌رسیم که:
۱ – موافقت اصولی احداث مجتمع خدماتی رفاهی به شماره ۵۴/۱۲۸۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ هرچند بدواً بنا به تقاضای شخص حقوقی شرکت خدماتی و توزیعی نسیم ساحل متعلق به «آقای م .ص» موضوع نامه‌های شماره ۱۳۶۰۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ شرکت و نامه شماره ۱۴۰۰۵۵/۷۲/۵ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۳ دفتر امور سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری وقت که واجد شرایط تبصره ماده ۷ طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی ، نبوده صورت گرفته ولی بعداً که به تقاضای شخص حقیقی «آقای م.ص» صورت گرفته و صادر گردیده از نظر قوانین و مقررات حاکم به نحور صحیح صادر گردیده فاقد ایراد و اشکال بوده و در مدت اعتبار اولیه واجد اعتبار حقوقی بوده است.

۲- در خصوص دو مرحله تمدیدیه‌های موافقت اصولی مذکور به ترتیب ذیل -۱-۲- تمدیدیه شماره ۵۴/۶۷۲۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ به مدت یکسال تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۹) ۲-۲- تمدیدیه شماره ۵۴/۴۷۳۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ (حدود ۲ ماه زودتر از پایان اعتبار تمدیدیه قبلی به مدت یکسال تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ با توجه به نامه‌های شماره ۳۹۹۶۶۸ /۹۸/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ و شماره ۹۸/۲۲۰/۴۰۸۵۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۲ امور اراضی استان و تصمیم مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دایر بر مخالفت با اجرای طرح به دلیل یکپارچگی اراضی کشاورزی و سابقه شالیزاری عرصه و همچنین نامه ۱۴۲۸/۹۸/۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ اداره کل حفاظت محیط زیست استان دایر بر موافقت مشروط به اخذ تاییدیه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و توجهاً به مکاتبات صورت گرفته توسط اداره کل تابعه استانی و مکاتبات واصله به اداره کل مذکور که همگی دلالت بر علم و اطلاع اداره کل استان از مخالفت جهاد کشاورزی استان با اجرای طرح که متضمن تغییر کاربری اراضی کشاورزی شالیزاری میباشد بوده بویژه توجه به نامه‌های همچون:
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ تمدید موافقت اصولی به امضاء اعضای کمیسیون موافقت اصولی اداره کل استان می‌رسد که در آن صراحتاً دلیل تمدید را مساعدت جهت تغییر کاربری عرصه مورد نظر اعلام نموده است و دلالت صریح بر اطلاع اداره کل از بحث ممنوعیت تغییر کاربری عرصه مورد نظر و اعلام جهاد کشاورزی دارد.
در ثانی نامه شماره ۵۴/۶۴۱۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۸ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان (فریبرز مرادی مدیر کل استان گیلان ) عنوان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان دایر بر درخواست الحاق به طرح هادی روستای دهسر این اقدام اداره کل نه تنها دلالت صریح بر اطلاع اداره کل از بحث ممنوعیت تغییر کاربری عرصه مورد نظر و اعلام جهاد کشاورزی ،دارد بلکه با توجه به مخالفت جهاد کشاورزی با تغییر کاربری به عنوان دستگاه دولتی متولی امر خارج از وظایف و ماموریت‌های اداره کل بوده و مستمسکی برای اقدامات بعدی و بلااثر کردن اقدامات جهاد کشاورزی در حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی در خطه سرسبز گیلان گردیده است.

لازم به توضیح است بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دلیل الحاق عرصه مجتمع مذکور به طرح هادی روستا که به صورت نواری حاشیه جاده و با فاصله چند کیلومتری از محدوده اسکان روستا طبق نقشه و صورتجلسه‌ای فاقد تایید نماینده جهاد کشاورزی صورت گرفته را موافقت اصولی صادره از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اعلام نموده بود که حسب بررسی صورت گرفته توسط این دفتر ،الحاق بنا به درخواست مکتوب و صریح اداره کل تابعه استانی طی نامه فوق صورت گرفته است.
نامه شماره ۵۴/۹۴۷۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان عنوان ریاست حوزه قضایی بخش کیاشهر با موضوع تغییر کاربری عرصه «آقای م.ص» در خصوص شکایت مطروحه توسط جهاد کشاورزی استان به طرفیت نامبرده دایر بر جلوگیری از اقدامات تغییر کاربری و نامه ثبتی نامبرده در دبیرخانه اداره کل یاد شده به شماره ۹۴۶۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ که متضمن اشاره به مخالفت جهاد کشاورزی با تغییر کاربری عرصه مذکور می‌دهد در این خصوص نیز همانگونه که ملاحظه می‌کنید جهاد کشاورزی مطابق وظایف ذاتی خود اقدام به طرح شکایت برای جلوگیری از تغییر کاربری عرصه مذکور نموده است اما مکاتبه اداره کل که راساً و بدون استعلام مرجع قضایی در حمایت از اقدامات متقاضی صورت گرفته است. مجدداً موجب بلااثر کردن اقدامات جهاد کشاورزی در حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی در خطه سرسبز گیلان می‌گردد.

نامه شماره ۲۴۲۴/۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ ریاست وقت سازمان با رونوشت به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان جناب فریبرز مرادی و منضم به نامه ثبتی ۱۳۹۹/۱/۱۱ «آقای م.ص» متضمن بررسی مجدد تغییر کاربری زمین که باز طی رونوشت آن اداره کل استان در جریان مخالفت جهاد کشاورزی با اجرای طرح و عدم امکان تغییر کاربری قرار گرفته است.
همچنین با توجه به اینکه طی درخواست متقاضی و فرم‌ها و صورتجلسات تمدیدیه‌های مذکور ۱- درخواست تمدید متقاضی به شماره ثبتی ۶۷۱۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ و تمدیدیه همان روز به شماره ۵۴/۶۷۲۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ و ۲-درخواست تمدید متقاضی به شماره ثبتی ۴۷۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ و صورتجلسه و تمدیدیه به تاریخ همان روز به شماره ۵۴/۴۷۳۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ که ادله موجهه ای برای تمدید، علیرغم مخالفت صریح جهاد کشاورزی استان با تغییر کاربری ،عرصه اعلام و درج نگردیده است از طرفی شرط مهلت حداقل یک ماهه مندرج در بند ۵ موافقت اصولی جهت درخواست متقاضی رعایت نگردیده است، لذا مستنداً به بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن که مقرر می دارد:
ب – صدور مجوز برای ایجاد مستحدثات در زمین‌هایی که دارای کاربری کشاورزی هستند کلیه زمین‌هایی که به موجب ،اراضی مجوز لازم م بر بلامانع بودن تبدیل اراضی کشاورزی را از مراجع ذی ربط اخذ و ارایه نماید. ایجاد مستحدثانی مثل خانه باغی تلمبه خانه حفر چاه و نظایر آن فقط در چارچوب و حدود مجاز همان مقررات و با اخذ مجوز از وزارت راه و ترابری بلامانع است.
مفاد ماده ۷ طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی که مقرر می دارد ماده ۷ صدور موافقت اصولی احداث شهرک حمل و نقل پایانه عمومی بار و یا مجتمع خدماتی رفاهی و یا تیربارک و یا سایر تأسیسات رفاهی بین راهی بنام متقاضی منوط به ارائه درخواست کتبی و مدارک ذیل به سازمان و یا اداره کل استان می باشد.
د- تعهد به اخذ و ارائه مجوزهای لازم از سایر سازمانها و دستگاه‌های ذیربط در خصوص مجموعه‌های یاد شده و همچنین مجتمع‌های خدماتی رفاهی با توجه به نوع محدوریت آن از قبل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و سازمان امور اراضی کشور شرکت برق منطقه ای و یا سایر مراجع حسب موارد که متقاضی مکلف است در صورت صدور موافقت اصولی در مدت تعیین شده در موافقت اصولی نسبت به اخذ و ارائه آنها اقدام نماید.
و ارائه تعهد محضری لازم به سازمان مبنی بر رعایت تمامی ضوابط و مقررات موجود و ابلاغی بند ۵ موافقت اصولی اولیه صادره به شماره ۵۴/۱۲۸۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۹ که مقرر می دارد که مدت اعتبار این موافقت اصولی شش ماه از تاریخ صدور و برای تکمیل پروژه حداکثر دو سال از زمان شروع عملیات می باشد در صورتی که دارنده موافقت اصولی تمایل به تمدید مدت این موافقت اصولی داشته باشد بایستی حداقل یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار آن تقاضای کتبی خود را با ذکر دلایل و تشریح اقدامات صورت گرفته به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اعلام تا در صورت تایید نسبت به تمدید طبق مفاد طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی اقدام گردد.
همچنین تبصره یک ذیل ماده ۹ طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی که مقرر می دارد تبصره ۱ – چنانچه عدم اقدام متقاضی طبق برنامه زمانبندی در مهلت مقرر در موافقت اصولی مستند به عللی موجه باشد پس از بررسی در کمیسیون موافقت اصولی و در صورت احراز موافقت اصولی به تشخیص کمیسیون قابل تمدید خواهد بود. هرچند موافقت اصولی اولیه صادره در مدت اعتبار اولیه واجد اعتبار حقوقی بوده و چنانچه متقاضی پاسخ استعلامات لازم را ارائه مینمود میتوانست استمرار و تداوم داشته باشد اما نظر به مستندات و موارد فوق الذکر حتی به لحاظ حقوقی تمدیدیه‌های صادره بدلیل مخالفت صریح جهاد کشاورزی با تغییر کاربری عرصه توجهاً هـ بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن به شرح فوق الذکر و از طرفی عدم رعایت مهلت مندرج در بند ۵ موافقت اصولی اولیه و عدم وجود ادله موجهه کافی در درخواست‌های متقاضی و تمدیدیه‌های کمیسیون موافقت اصولی ، استان ۲ فقره تمدیدیه بعدی صورت گرفته واجد اعتبار نبوده و بر همین مبنا نیز اقدامات بعدی صورت گرفته بر مبنای تمدیدیه‌های فوق فاقد اثر و باطل می باشد و طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد.
بدیهی است هرگونه تصمیم بعدی در این خصوص توجهاً به نامه محرمانه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ مرکز محترم حراست سازمان عنوان ،جنابعالی منوط به صلاحدید جنابعالی و از طریق کمیسیون موافقت اصولی استان در اجرای ابلاغیه شماره ۸۱۳۷۴/۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ ریاست وقت سازمان متضمن تعیین اعضای کمیسیون موافقت اصولی استان و تفویض تصمیم گیری در خصوص صدور، تمدید و یا لغو موافقت اصولی و سایر اختیارات کمیسیون مذکور قابل اجرا می باشد.
علاوه بر موارد گفته شده اداره کل تابعه استانی در اقدامی نادر و بدون مجوز برای مجتمع مذکور طی شماره ۵۴/۳۸۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ مجوز احداث و بهره برداری مستحدثات، بنا و دیوار کشی با نظر موافق دفتر حریم و ایمنی جناب صباغ زاده مدیر دفتر حریم و ایمنی سازمان راهداری صادر می نماید که حسب بررسی های صورت گرفته در سایر استانها و همانگونه که جناب امانی رییس سازمان راهداری در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ خودتان گفتید چنین اقدامی در خصوص مجتمع‌های خدماتی و رفاهی مرسوم و متداول نیست ، لذا موضوع مربوطه فاقد هر وجاهت قانونی است و اقدامات مدیر مربوطه نیز بایستی مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
لذا با توجه به عدم تجویز موضوع این اقدام نیز مطابق ضوابط صورت نگرفته است و از طرفی اداره کل استان در آخرین تمدیدیه صادره نیز از مجوزی که خود صادر نموده به عنوان دلیل توجیهی تمدید استفاده نموده که با تعجب بلامانع اعلام کرده‌اند.

مخالفت کمسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی

با کمیسیون بنیاد مسکن گیلان وارد طرح هادی روستای می‌شود 

به رونوشت‌ها توجه کنید

این نامه ۷روز بعد از مخالفت تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی استان گیلان نوشته شده از طرف وزیر دادگستری 

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The Instagram Access Token is expired, Go to the Theme options page > Integrations, to to refresh it.
دکمه بازگشت به بالا