سنگ نگاره پیروزی شاهپوریکم بر رومیان سمت چپ رودخانه شاپور

دکمه بازگشت به بالا