در بی‌خبری خانواده، مادر باردار فوت می‌شود

روایتی ناگوار از بیمارستان خلیج فارس بندرعباس؛

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

 1. باسلام
  چرادرکشوری که دچاربحران جمعیت است زندگی مادران ونوزدان ارزشی ندارد؟🤔
  روایتی ناگوارازبیمارستان خلیج فارس
  بنده مطلب نوشتم وضمن انتقاد هشداردادم وضعیت بیمارستان های استان هرمزگان بسیاروضعیت آشفته وغیر مسئولانه است بخصوص بیمارستان هایی مثل ام لیلا، که خودم از نزدیک مشاهده کرده و دیده ام ، همین طور بیمارستان کودکان که هم اکنون وضعیت بحران زده ای دارد یا خلیج فارس که از ان خیلی می نالند همین امروزقبل ازاینکه این تیترروایت ناگواردربیمارستان خلیج فارس واعلام فوت مادرباردارنوزادان دو قلو راببینم باخودم فکرمی کردم توی کشوری که بابحران جمعیت مواجه است وهمه مسئولین ازصدرتاذیل آه کم جمعیتی واظهارنگرانی دارند چرانسبت به حفظ جان مادران وکودکان اینقدربی تفاوت ازآن می گذرند؟
  چرامسئولین ذی ربط دانشگاه علوم پزشکی یااصحاب رسانه ومنتقدین و… ازجمله دادستانی و نسبت به بررسی آمارمرگ ومیرنوزادان ومادران دراین استان تحقیق نمی کنندکه آیاعمدی یاتقصیریاقصوری دراین مواردداردصورت نمی گیرد؟ آیا جان یک نوزادیایک مادرازیک حیوانی که درجایی می میرد(گرچه معتقدم حفظ محیط زیست هم مهم است) وفضای مجازی را پرمی کندبی ارزش تراست؟
  چرااستاندارمحترم نمایندگان مردم، امام جمعه محترم به این نیازاساسی واولیه مردم بیمارستان مجهز، پزشک متخصص ومتعهد به جان بیماران، نظارت مسئولانه توجه ندارند؟ لازم است امام جمعه محترم ودلسوزعلاوه برتذکربه مسئولین بهداشت، درخطبه های نمازجمعه این مشکل رامطرح نمایند تامردم شریف ونجیب هرمزگان که صدایشان به پایتخت نشینان نمی رسدبه دلیل دوربودن ازمرکزوعدم نفوذدرقوه مجریه ووزارت خانه هاودیگراهرم های قدرت واقعا موردبی لطفی وبی مهری قرارگرفته اندوهمین است که رتبه اول محرومیت وبیکاری درسطح کشور می شویم.
  چرابرای بیماری های حتی پیش پاافتاده مجبورشوندمردم این استان باهزینه های زیاد خودرابه یزد وشیراز و… برسانند؟
  چراپزشکان یا بازاریان وکاسبانی که ازاین مردم واستان ارتزاق می کنندامورخیریه وعامل المنفعه یابیمارستانی دراین استان نمی سازند؟ ودرآمدخودرادراستان های خودشان خرج امورخیریه یاعام المنفعه می کنند؟
  قطعا کسانی که دراین استان زندگی کرده ویابنای خیری رادراین استان ایجاد نموده اندماضمن تشکروسپاس بومی خودمی دانیم اماچگونه کسانی که ازاین استان بهره مند می شوندولی خمس وزکات وانفاق وامورخیریه ازاین استان دریغ دارنددلسوزاین مردم بومی استان بدانیم؟
  مسئولین بومی ازجمله دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت ودیگرمسئولین استان که ان شاالله براساس تعهدوشایستگی انتخاب شده اید امیداست به وظایف خادم ملت بودن وخدمت کردن دراین نظام ببالیدوافتخارکنیدوهرآنچه که توان داریدایثارگرانه وپرتلاش ومسئولانه ودلسوزان به کمک مردم بیاییدواینگونه نباشدکه درمقایسه مردم شما رادورترودردسترس نبودن ترازغیربومی هاببینندکه آنگاه برایشان این سوال پیش می آیدکه چه فرقی بین یک مسئول بومی بی مسئولیت وناتوان وبی دردبایک مسئول غیربومی هست؟
  امروزیکی ازدغدغه های مهم مردم استان مشکل بیماری ودرمان وبعضا عدم تشخیص درست بیماری هاوباصرف وقت وازاین پزشک به آن پزشک وهزینه های فراوان اگرجان سالم بدربردسرازدیاراستان های همجوار درآورد.
  امیداست که مسئولین ذی ربط ونظارتی واستانی به وظایف قانونی وشرعی خودبه نحو احسن رسیدگی نمایند تاشاهدحوادث ناگواری ماننداین اتفاق ازبین رفتن مادری وبی سرپرست شدن نوزادانی نشویم واین همه خسارت برمردم وکشورباسهل انگاری هابوجودنیاید.
  یاعلی مدد

 2. متاسفانه. قصورات پزشکی زیادی پیش میاد. برا اکثر ماها. پیش امده ومیاد ولی متاسفانه کسی نیست پیگیری کنه که دیگه تکرار نشه…

 3. همان روز آنجا بودم با صدای گریه رفتم درب ccu گفتن ۲قلودر رحمش کاشته وبراش خطرناک بوده.. منم کسی اتاق اکوقلب برده بودم… شنیدم که زیاد خونریزی کرده… صحنه اسفناکی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا